Zarejestruj się tutaj
znajdź
 
 
 
 
 
 
 
 
Następny
Następny
Piękno pawiego pióra
Kolekcje ślubne
 
Który miesiąc uważasz za najlepszy na zorganizowanie ślubu?Który miesiąc uważasz za najlepszy na zorganizowanie ślubu?
 

Zobacz wyniki »
 
 

Forum TerazSlub.pl - forum ślubne, forum weselne, Ślub, Wesele, ślub i wesele, Zdjęcia ślubne

2024-04-15 alina napisał (-a):

Gdzie zrobić takie badanie? To miejsce znacie - kardiolog-kielce.pl/echo-serca ? Ewentualnie [...]

2024-04-01 ChuckChuck napisał (-a):

Witajcie! Szukam informacji na temat firm oferujących usługi wywozu gruzu z działek oraz [...]
 

  Regulamin konkursu pod nazwą
„Krówkowy konkurs z TerazŚlub.pl”

 

§ 1. Postanowienia ogólne. 
 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Krówkowy konkurs z TerazŚlub” zwanego dalej „Konkursem” i fundatorem nagród jest Eurohost z siedzibą ul. Szlak 26/19, Kraków, NIP 675 121 19 30, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym „TerazŚlub”, pod adresem http://terazslub.pl w dniach od 24 kwietnia 2013 r. do 12 maja 2013 r.
  

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie. 
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu w każdej chwili, w tym w sytuacji jeżeli z powodów technicznych nie będzie możliwe jego dalsze prowadzenie.
  § 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 
 1. Aby wziąć udział w Konkursie terminie od 24 kwietnia 2013 r. do 12 maja 2013 zgłosić na stronie internetowej terazslub.pl autorską propozycję zabawnego tekstu do dostarczonego przez Organizatora obrazka.
 2.  Nadesłane zgłoszenie do Konkursu powinno być podpisane  pseudonimem uczestnika.
 3. Każdy uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych. Uczestnik jest uprawniony do wysyłania tylko takich propozycji, których jest jedynym autorem, co do której przysługują mu uprawnienia w zakresie praw autorskich i których opublikowanie nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. Przesłanie propozycji jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jej opublikowanie nie naruszy praw osób/podmiotów trzecich.
 4. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na opublikowanie treści propozycji na stronach internetowych www.terazslub.pl.
 5. Spośród wszystkich zgłoszeń jury wybrane przez Organizatora wybierze jedno najciekawsze, dla którego autora przyznana zostanie nagroda. Dodatkowo wyłonione zostaną 3 nagrody pocieszenia dla 3 autorów, których prace zdobędą największą ilość głosów.
 6. Zwycięzcy wyłonionemu przez Organizatora zostanie przyznana Nagroda w postaci 180 sztuk cukierków krówek wraz z spersonalizowanym papierkiem i ich opakowaniem.
 7. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 8. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody, wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)
 9. Nagrody pozostają własnością Organizatora do momentu ich przekazania zwycięzcom. Wszystkie nieodebrane w konkursie Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem, wydanie mu lub odebranie przyznanej mu w konkursie Nagrody.
 
§ 4. Postępowanie reklamacyjne. 
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem i dotyczących Nagrody należy przesłać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: info@eurohost.com.pl.  Reklamacje dotyczące przebiegu danej edycji Konkursu należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania wyników danej edycji Konkursu – emailem na adres info@eurohost.com.pl. Reklamacje dotyczące Nagród należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Nagrody (a w razie nieotrzymania w terminie 45 dni od dnia zakończenia Konkursu) – e-mailem na adres: info@eurohost.com.pl .
 
§ 5. Ochrona danych osobowych. 
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania Nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Eurohost.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
   

§ 6. Postanowienia końcowe. 
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu Terazslub.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Poleć stronę


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×